ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.വോക്. അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ നവംബര്‍ 2018, 19 പരീക്ഷകളുടെയും രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ ഏപ്രില്‍ 2019, 20 പരീക്ഷകളുടെയും പ്രോജക്ട് പരിശോധനയും വാചാപരീക്ഷയും 27, 28 തീയതികളില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നടക്കും.

പരീക്ഷാ അപേക്ഷ

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ 2019 സ്‌കീം, 2019 മുതല്‍ പ്രവേശനം സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.-പി.ജി. ഒന്നാംസെമസ്റ്റര്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളുടെ നവംബര്‍ 2020 റഗുലര്‍, സപ്ലിമെന്ററി, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴ കൂടാതെ മേയ് മൂന്നുവരെയും 170 രൂപ പിഴയോടെ അഞ്ചുവരെയും ഫീസടച്ച് ഏഴുവരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

2019 പ്രവേശനം ഫുള്‍ടൈം പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ട്രാന്‍സിലേഷന്‍ ആന്‍ഡ് സെക്രട്ടേറിയല്‍ പ്രാക്ടീസ് ഇന്‍ അറബിക്, പാര്‍ട്ട് ടൈം പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കൊമേഴ്സ് ആന്‍ഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്‍ അറബിക്, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇന്‍ സ്പോക്കണ്‍ അറബിക് മാര്‍ച്ച് 2020 പരീക്ഷക്കും 2019 പ്രവേശനം ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ നാഷണല്‍ സ്ട്രീം എം.എസ്‌സി. ബയോടെക്നോളജി ഡിസംബര്‍ 2019 പരീക്ഷക്കും പിഴ കൂടാതെ മേയ് നാലുവരെയും 170 രൂപ പിഴയോടെ 10 വരേയും അപേക്ഷിക്കാം.

2016 സ്‌കീം, 2016 മുതല്‍ പ്രവേശനം സി.യു.സി.എസ്.എസ്. ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ എം.ബി.എ. ഫുള്‍ ടൈം, പാര്‍ട്ട് ടൈം ജനുവരി 2021 റഗുലര്‍, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പിഴ കൂടാതെ 28 വരെയും 170 രൂപ പിഴയോടെ 30 വരെയും ഫീസടച്ച് മേയ് മൂന്നുവരെ ഓണ്‍ലൈനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയ ഫലം

ഒന്ന്, മൂന്ന് സെമസ്റ്റര്‍ എം.ബി.എ. റഗുലര്‍, ഐ.എഫ്. ആന്‍ഡ് എച്ച്.സി.എം. ജനുവരി 2020 പരീക്ഷകളുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.