തേഞ്ഞിപ്പലം: 2011 സ്കീം, 2012 മുതൽ പ്രവേശനം അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.ബി.എ., എൽ.എൽ.ബി. (ഓണേഴ്സ്) ഏപ്രിൽ 2020 റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 28, 30 തീയതികളിൽ നടക്കും.

2019 പ്രവേശനം റഗുലർ, പ്രൈവറ്റ് രണ്ടാംവർഷ അഫ്സലുൽ ഉലമ മാർച്ച് 2021 റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 22, 23 തീയതികളിൽ നടക്കും. 2016, 2017, 2018 പ്രവേശനം 2016 സിലബസ് രണ്ടാംവർഷ അഫ്സലുൽ ഉലമ മാർച്ച് 2021 സപ്ലിമെന്ററി, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 22-ന് നടക്കും.

പരീക്ഷകൾ മാറ്റി

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല 21-ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റി. പുതുക്കിയ സമയക്രമം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.