സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.കോം. 2021 ഏപ്രിൽ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയം 29 വരെ.