എം.എസ്‌സി. ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി നവംബർ 2019 പരീക്ഷയുടെ ഒന്നാം സെമസസ്റ്റർ പുനർമൂല്യനിർണയഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.