അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ 2016 സ്‌കീം, 2016 മുതൽ പ്രവേശനം സി.യു.സി.എസ്.എസ്. ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ബി.എ. ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ്, ഹെൽത്ത്‌കെയർ മാനേജ്‌മെന്റ്, ഫുൾടൈം, പാർട്ട്‌ടൈം എം.ബി.എ. ജനുവരി 2021 റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾക്കും വയനാട് ഓറിയന്റൽ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് 2015 മുതൽ പ്രവേശനം നാലാംവർഷ ബി.എച്ച്.എം. ഏപ്രിൽ 2021 റഗുലർ, സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾക്കും 170 രൂപ പിഴയോടെ 11 വരെ ഫീസടച്ച് 14 വരെ രജിസ്റ്റർചെയ്യാം.