ഹരിതവിദ്യാലയ പുരസ്‌കാരം 2018: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും പൊതുജന സേവനത്തിലും മികവുകാട്ടിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈസ്‌കൂളുകളെ അവാര്‍ഡിനായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ഒന്നാമതായി എത്തുന്ന സ്‌കൂളിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ട്രോഫിയും രണ്ടാമതായി എത്തുന്ന സ്‌കൂളിന് 50,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ട്രോഫിയും മൂന്നാമതായി എത്തുന്ന സ്‌കൂളിന് 25,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ട്രോഫിയും നല്‍കും. പ്രോല്‍സാഹനസമ്മാനാര്‍ഹര്‍ക്ക് പ്രശസ്തി പത്രവും 10,000 രൂപയും ലഭിക്കും. എക്കോക്ലബ്, നേച്ചര്‍ ക്ലബ് തുടങ്ങിയവയുടെ അധ്യയന വര്‍ഷത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനം, പരിസ്ഥിതി ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികള്‍, പരിസ്ഥിതി പഠനയാത്ര തുടങ്ങിയവയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്, ആരോഗ്യ ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികള്‍, ഊര്‍ജ്ജ സംരംക്ഷണത്തിനായി കൈക്കൊണ്ട നടപടികള്‍, പരിസ്ഥിതി സംരംക്ഷണത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യങ്ങള്‍, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി ലഭിച്ച അവാര്‍ഡുകള്‍ എന്നിവയാണ് അവാര്‍ഡിനു പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്‍. വിശദവിവരങ്ങള്‍ സഹിതമുളള അപേക്ഷകള്‍ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡിന്റെ കേന്ദ്ര ഓഫീസില്‍ നവംബര്‍ 20 ന് മുമ്പ് ലഭിക്കണം. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഫോട്ടോകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച സി.ഡി യും അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കണം. വിശദാംശങ്ങള്‍ www.keralapcb.nic.in ല്‍ ലഭിക്കും.
 
ഫീ റീ-ഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌കീം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത സ്വകാര്യ ഐ.ടി.ഐ കളില്‍ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ (മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യന്‍, സിഖ്, ബുദ്ധ, പാഴ്‌സി, ജൈനര്‍) ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ഫീ-റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌കീം 2017-18 ലേക്ക് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബി.പി.എല്‍ അപേക്ഷകരുടെ അഭാവത്തില്‍ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍ ആറ് ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഉള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും. മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കും 80:20 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത്. 10 ശതമാനം തുക പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് 10,000 രൂപ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിക്കും. അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും ദേശസാല്‍കൃത ബാങ്കില്‍ സ്വന്തം പേരില്‍ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. www.minoritywelfare.kerala.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2017 നവംബര്‍ 30. ഫോണ്‍: 2302090, 2300524.