കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിപഠന വകുപ്പിൽ ഇ.ടി.ബി.യ്ക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ താത്‌കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. ഒമ്പതിന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് അഭിമുഖം. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾ രാവിലെ 10.30-ന് മുൻപ് യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമായി വകുപ്പിൽ എത്തണം. ഫോൺ: 9946349800, 04972-781043.