ചാല: ചാല ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഫിസിക്സ് ജൂനിയർ അധ്യാപകന്റെ താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം 30-ന് രാവിലെ 10-ന്.