ഈ ആഴ്ചയിലെ സിനിമ (ഓഗസ്റ്റ് 17മുതൽ 22 വരെ) - അബുദാബി

അബുദാബി
നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി സി (02-6343003): ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥ (മലയാളം) - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 11:59: സത്യമേവ ജയതേ (ഹിന്ദി) - 2:15, 8:15: കോകോ (തമിഴ്) - 8:00, 11:00: വിശ്വരൂപം 2 (തമിഴ്) - 2:00അൽ മറിയ (02-6785000): ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥ - 10:40, 1:20, 4:00, 6:40, 9:15, 11:50: സത്യമേവ ജയതേ - 12:00, 2:45, 5:30, 8:15, 11:00സ്റ്റാർ ബവാദി (03-7840300): ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥ - 6:40, 9:20, 12:00: സത്യമേവ ജയതേ - 10:40, 1:20, 4:00, 6:40, 9:20, 12:00: കോകോ - 6:00, 9:00, 12:00സ്റ്റാർ നാഷണൽ (02-6711700): ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥ - 1:30, 4:15, 9:45: സത്യമേവ ജയതേ - 11:00, 2:00, 4:30, 9:30, 11:59: കൂടെ - 7:00സ്റ്റാർ സഫീർ (02-5521515): ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥ - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:30: സത്യമേവ ജയതേ - 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 1:15: കോകോ - 10:15, 1:00, 7:00, 10:00, 1:00: വിശ്വരൂപം 2 (തമിഴ്) - 10:00നോവോ, ബവാബത്ത് അൽ ഷാർഖ് മാൾ, ബനിയാസ് (02-5865877) : സത്യമേവ ജയതേ - 1:15, 7:45വോക്‌സ്, യാസ് മാൾ (600599905): സത്യമേവ ജയതേ - 10:45, 1:15, 3:50, 6:25, 9:05, 11:15, 11:40സിനിറോയൽ, ഡൽമ മാൾ (02-5502525): സത്യമേവ ജയതേ - 2:30, 8:30: വിശ്വരൂപം 2 (തമിഴ്) - 6:30, 9:30സിനിറോയൽ, ഡിയർഫീൽഡ്‌സ് (02-8778080): സത്യമേവ ജയതേ - 2:00, 8:30സിനിറോയൽ, ഖാലിദിയ മാൾ (02-6819444): സത്യമേവ ജയതേ - 2:30, 8:30: കോകോ - 1:30, 8:00സിനിറോയൽ, റൂവെയ്‌സ് മാൾ (02-8778080): സത്യമേവ ജയതേ - 11:00, 5:00, 8:00, 11:30സ്റ്റാർ സിനിപ്ലക്‌സ് (03-7511228): സത്യമേവ ജയതേ - 12:45, 6:30, 12:15സ്റ്റാർ സിനിമാക്‌സ് : സത്യമേവ ജയതേ - 6:20, 9:10, 11:59സ്റ്റാർ ഖലീഫ (052-6458360): സത്യമേവ ജയതേ - 12:45, 6:15, 11:45ഡ്രീം സിനിമാക്‌സ് (03-7637001): സത്യമേവ ജയതേ - 12:00, 2:30, 4:30, 7:00, 9:30, 12:30ഓസ്‌കാർ അൽ വഹ്ദ (02-4433244): ഗോൾഡ് (ഹിന്ദി) - 2:30, 5:30, 8:30, 11:30: സത്യമേവ ജയതേ - 3:30, 6:15, 9:00, 11:45: ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥ - 6:45, 9:15, 11:45: കോകോ - 4:00, 7:00അൽഐൻ ക്ലബ്ബ് : സത്യമേവ ജയതേ - 6:00, 11:45: ഗോൾഡ് - 2:00, 8:45അൽ ഫഅ : സത്യമേവ ജയതേ (ഹിന്ദി) - 9:15, 11:59: പേൾ സൂട്ട് - 6:30: ഗോൾഡ് - 5:30, 8:30, 11:30ഓസ്‌കാർ ബറാറി : ഗോൾഡ് (ഹിന്ദി) - 3:00, 8:45: സത്യമേവ ജയതേ - 6:00, 11:45


VIEW ON mathrubhumi.com


READ MORE GULF STORIES: