ഹരിപ്പാട് ലാൽ സിനിപ്ലക്സ് (ആശിർവാദ്): www.aashirvadcinemas.in 4K Dolby ATMOS

Audi-1:

ആൻഡ്രോയിഡ്‌ കുഞ്ഞപ്പൻ V 5.25 (മ) (11.30, 2.30, 6.30, 9.30 pm)

Audi-2:

ആകാശഗംഗ (മ) (11.00, 7.00pm)

മൂത്തോൻ (മ) (2.00)

അണ്ടർവേൾഡ്‌ (മ) (4.15)

ബിഗിൽ (ത) (9.45 pm)

Audi-3:

നാല്പത്തിയൊന്ന്‌ (മ) ( 11.15, 1.45, 7.15, 9.45)

കൈദി (ത) (4.15)

Audi-4:

മൂത്തോൻ (മ) (11.15, 6.15, 9.15)

ബിഗിൽ (ത) (2.15)

ഹരിപ്പാട് എസ്.എൻ. (A/C,UFO DTS): PH:8606851167

സ്‌ക്രീൻ 1:

കൈദി ( 11.00, 6.00)

ആകാശഗംഗ -II (2.30, 9.15)

സ്‌ക്രീൻ 2:

മൂത്തോൻ (മ) (11.00, 2.30, 6.00, 9.15)

കറ്റാനം ഗാനം (A/C 2K DTS, UFO Digital):PH: 8593070045

www.ticketnew.com

നാല്പത്തിയൊന്ന്‌ (മ) (10.00, 12.45, 3.30, 6.30, 9.30)

രാഗം (A/C, UFO DTS): PH: 8593070045

ബിഗിൽ (ത) (10.30, 6.00)

ആകാശഗംഗ II (മ) (3.00pm)

കൈദി (ത) (9.30pm)

താളം (A/C) PH: 8593070045

മൂത്തോൻ (മ) (10.30, 3.30, 6.30, 9.30)

ആകാശഗംഗ II (മ) 12.30 pm)

താനം (A/C) PH: 8593070045

ആൻഡ്രോയിഡ്‌ കുഞ്ഞപ്പൻ V 5.25 (മ)

(10.00, 3.30, 6.30, 9.30)

കൈദി (ത) (12.30)

ചെങ്ങന്നൂർ സി-സിനിമാസ് (A/C)Multiplex: Ph:0479-2453571

ആൻഡ്രോയിഡ്‌ കുഞ്ഞപ്പൻ V 5.25 (മ)(12.45, 3.15, 6.00, 9.15)

മൂത്തോൻ (മ) (10.30, 1.00, 3.15, 9.00)

നാല്പത്തിയൊന്ന്‌ (മ) (10.20, 12.45, 6.15,9.00)

കൈദി (ത) (6.30 PM)

ബിഗിൽ (ത) (3.15 PM)

മാവേലിക്കര സന്തോഷ് സിനിഹൗസ് (A/C) 4K Dolby: PH: 9387591321, 9207358446

മൂത്തോൻ (മ) (11.00, 6.00, 9.00)

ബിഗിൽ (1.45)

വള്ളക്കാലിൽ (DTS): PH: 9387591321 PH: 9207358446

ബിഗിൽ (10.45, 5.45)

കൈദി (2.00, 8.45)

സാൻട്ര (A/C, DTS): PH: 9387591321

www.bookmyshow.com PH: 9207358446

നാല്പത്തിയൊന്ന്‌ (മ) ( 2.00,5.45, 8.45)

കൈദി ( 11.00)

പ്രതിഭ (A/C, DTS): PH:2303517

ആൻഡ്രോയിഡ്‌ കുഞ്ഞപ്പൻ V 5.25 (മ) (11.00, 2.00, 6.00, 9.00 pm)

നൂറനാട് സ്വാതി: (A/C, Qube Digital Cinema) (Ph: 9605969762)

കൈദി (ത-4)

(11.00, 2.30, 6.15, 9.30)

അടൂർ സ്മിത: (UFO DTS)

Online Booking: www.ticketnew.com (Ph: 8078320254)

മൂത്തോൻ (മ) (4)

(11.00, 2.30, 6.30, 9.30)

കരുനാഗപ്പള്ളി തരംഗം: (UFO, DTS)

www.justtickets.in, PH:0476 2620412

​കൈദി (ത-4) (11.00, 2.45, 6.30, 9.45)