സിനിമ
 
 

പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)PH: 7736888888

അൽ മല്ലു (10.45 am, 4.20 pm)

അഞ്ചാം പാതിര (11.00, 1.45, 4.30, 7.20, 10.00 pm)

ബിഗ് ബ്രദർ (10.00, 4.00, 7.00, 10.15 pm)

പട്ടാസ് (ത) (01.30, 10.20 pm)

ദർബാർ (01.00 pm)

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (7.15 pm)

ആലപ്പുഴ കൈരളി

Res: www.keralafilms.gov.in

അഞ്ചാം പാതിര (11.00, 2.15, 6.00, 9.15)‌

ശ്രീ

Res: www.keralafilms.gov.in

ഉറിയടി (11.15, 2.30, 6.15)

അഞ്ചാം പാതിര (09.30 pm)

സീതാസ്: A/C (2K 3d) Dolby 7.1

www.ticketnew.com

പട്ടാസ് (ത-4) (11.00, 3.00, 6.15, 9.30 pm)

റെയ്ബാൻ സിനി ഹൗസ് A/C2K(Triple Beam 3D) www.justtickets.in

സമീർ (11.00 am)

അങ്ങ് വൈകുണ്ഠപുരത്ത് (2.45, 6.00, 9.15 pm)

പങ്കജ്: A/C (4K Digital Projection)

www.catchmyseat.com

ബിഗ് ബ്രദർ (ത) (11.30, 2.45, 6.00, 9.15)

bookmyshow.com

ചേർത്തല ചിത്രാഞ്ജലി കോംപ്ലക്‌സ് DTS : PH:0478 2822645 കൈരളി

അൽ മല്ലു (മ) (11.00, 2.15)

ഉറിയടി (6.00, 9.15)

Res: www.keralafilms.gov.in

ശ്രീ

അഞ്ചാംപാതിര (മ) (11.30, 2.30, 6.15, 9.30)

പാരഡൈസ് സിനിമാസ്‌ (4K Atomos):

സ്‌ക്രീൻ 1:

ബിഗ് ബ്രദർ (11.30, 2.30, 6.00, 9.00)

സ്‌ക്രീൻ 2:

‍‍ പട്ടാസ് (ത) (11.45, 2.45, 6.15, 9.15)

ഇ.വി.എം. സിനിമാസ്‌, ചേർത്തല

Studio I:

ബിഗ് ബ്രദർ (11.15, 2.30, 6.15, 9.30)

Studio II:

പട്ടാസ് (11.15, 6.15)

ഉറിയടി (2.15, 9.15)

Studio 3:

അഞ്ചാം പാതിര (11.15, 2.15, 6.15, 9.15)

എഴുപുന്ന രേഖ DTS, UFO Digital:

ബിഗ് ബ്രദർ (മ) (6.30, 9.30)

എരമല്ലൂർ സാനിയ DTS, A/C 04782564443

സ്‌ക്രീൻ 1:

അഞ്ചാം പാതിര (മ-4)

സ്‌ക്രീൻ 2:

ബിഗ് ബ്രദർ (മ-4)