കുത്തിയതോട് : വി.വി.എച്ച്.എസ്, കുറുക്കൻപള്ളി ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.