കുത്തിയതോട് : കളരിക്കൽ, ചമ്മനാട് അമ്പലം ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച എട്ടുമുതൽ അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പട്ടണക്കാട് : സി.എൽ.സി.പി., രാമപ്രിയ, അൽമാർവ, മിൽമ, പൊന്നാംവെളി നോർത്ത്, ഐ.ടി.സി., ഇളമത്ത്, മുക്കണ്ണൻ കവല, കൈതവേലി, ജി.ജെ., ഒളതല, കെ.ആർ., ഇല്ലത്ത്, പുളിക്കൽ, ആറാട്ടുവഴി ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഒൻപത് മുതൽ അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.