ഇരമല്ലിക്കര: ശ്രീ അയ്യപ്പാ കോളേജ് രജതജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി 23-ന് സൗജന്യ ആയുർവേദ ക്യാമ്പ് നടത്തും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, തിരുവൻവണ്ടൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്, ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് എന്നിവയുമായി ചേർന്നാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. രാവിലെ 8.30-ന് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും. ആദ്യത്തെ 150 പേർക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്നുകൾ നൽകും.