ഹരിപ്പാട് : സനാതന വേദപാഠശാല സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായധനം നൽകും. ഫോൺ: 9446193734, 9526193789.