ആലപ്പുഴ : ജില്ലയിൽ പ്രതിവാര കോവിഡ് രോഗസ്ഥിരീകരണനിരക്കിന്റെ (ടി.പി.ആർ.) അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായിത്തിരിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് നാലുവരെ ഇളവുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽവരും.

ടി.പി.ആർ. അഞ്ചുശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള വ്യാപനംകുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളെ എ വിഭാഗത്തിലും അഞ്ചുമുതൽ പത്തുവരെ ശതമാനം മിതവ്യാപനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ബി വിഭാഗത്തിലുമാണുൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി.പി.ആർ. 10-നും 15-നുമിടയ്ക്കുള്ള അതിവ്യാപനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ സി വിഭാഗത്തിലും 15 ശതമാനത്തിനു മുകളിലുള്ള അതിതീവ്രവ്യാപനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ഡി വിഭാഗത്തിലുമാണ്.

എ വിഭാഗത്തിൽ ഏഴു പഞ്ചായത്തുകളും ബി വിഭാഗത്തിൽ മൂന്നു നഗരസഭയടക്കം 46 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുമാണുള്ളത്. സി വിഭാഗത്തിൽ മൂന്നു നഗരസഭയടക്കം 17 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും ഡി വിഭാഗത്തിൽ എട്ടു പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടി.പി.ആർ. നിരക്ക് കൈനകരി പഞ്ചായത്തിലാണ്. 3.06 ശതമാനം. 22.15 ശതമാനമുള്ള മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടി.പി.ആർ. കഴിഞ്ഞ പ്രതിവാരകണക്കിലും മണ്ണഞ്ചേരിയിലായിരുന്നു ഉയർന്ന ടി.പി.ആർ.

എ വിഭാഗം

കൈനകരി-3.06, അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്-3.10, ചമ്പക്കുളം-3.31, മുട്ടാർ-3.74, തലവടി-3.78, വീയപുരം-3.99, കടക്കരപ്പള്ളി-4.97

ബി വിഭാഗം

നഗരസഭ : ചെങ്ങന്നൂർ -7.83, ചേർത്തല-9.47, മാവേലിക്കര-9.76. പഞ്ചായത്തുകൾ: തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി-5.08, കുമാരപുരം-5.44, നീലംപേരൂർ-5.85, പള്ളിപ്പാട്-6.13, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്-6.30, രാമങ്കരി-6.43, തുറവൂർ-6.49, വള്ളികുന്നം-6.64, കോടംതുരുത്ത്-6.65, തൃക്കുന്നപ്പുഴ-6.67, നെടുമുടി-6.98, പുന്നപ്ര തെക്ക്-7.18, ചെറുതന-7.63, വെളിയനാട്-7.77, പെരുമ്പളം-7.80, എഴുപുന്ന-7.98, ദേവികുളങ്ങര-8.14, നൂറനാട്-8.27, കഞ്ഞിക്കുഴി-8.31, ചെട്ടിക്കുളങ്ങര-8.34, പാണ്ടനാട്-8.41, ചെറിയനാട്-8.47, ബുധനൂർ-8.48, ചേപ്പാട്-8.76, കാർത്തികപ്പള്ളി-8.77, ആര്യാട്-8.96, തകഴി-8.97, മാന്നാർ-9.02, കുത്തിയതോട്-9.04, മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര-9.07, പാലമേൽ-9.12, ചെന്നിത്തല തൃപ്പെരുന്തുറ-9.15, ചിങ്ങോലി-9.18, മുതുകുളം-9.35, അരൂർ-9.35, മാവേലിക്കര താമരക്കുളം-9.42, കരുവാറ്റ-9.63, എടത്വാ-9.64, ആലാ-9.79, കാവാലം-9.85, പാണാവള്ളി-9.89, പുലിയൂർ-9.94, അരൂക്കുറ്റി-9.97

സി വിഭാഗം

നഗരസഭ : ആലപ്പുഴ-12.01, ഹരിപ്പാട്-12.35, കായംകുളം-14.38. പഞ്ചായത്തുകൾ: പുളിങ്കുന്ന്-10.47, ചുനക്കര-10.67, ആറാട്ടുപുഴ-10.73, തഴക്കര-10.77, മുഹമ്മ-10.85, ഭരണിക്കാവ്-10.90, തണ്ണീർമുക്കം-11.34, ചേർത്തല തെക്ക്-12.20, ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം-12.43, വയലാർ-13.39, കണ്ടല്ലൂർ-14.15, മുളക്കുഴ-14.25, കൃഷ്ണപുരം-14.54, തിരുവൻവണ്ടൂർ-14.60

ഡി വിഭാഗം

വെൺമണി-16.08, പട്ടണക്കാട്-16.27, പുറക്കാട്-16.63, മാരാരിക്കുളം വടക്ക്-16.91, മാരാരിക്കുളം തെക്ക്-17.07, പത്തിയൂർ-18.76, പുന്നപ്ര വടക്ക്-18.86, മണ്ണഞ്ചേരി-22.15അതിവ്യാപനം 17 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ

കുറഞ്ഞ ടി.പി.ആർ. കൈനകരിയിൽകൂടുതൽ വീണ്ടും മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ