ആലപ്പുഴ : വയറിളക്കരോഗം മരണത്തിലേക്കു നയിക്കാതെ തടയുന്ന പാനീയചികിത്സ/ഓറൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ തെറപ്പിയുടെ(ഒ.ആർ.എസ്.) പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ വ്യാഴാഴ്ച ഒ.ആർ.എസ്. ദിനമായി ആചരിക്കും. യഥാസമയത്ത് ശരിയായരീതിയിലുള്ള പാനീയ ചികിത്സയിലൂടെ 90 ശതമാനം വയറിളക്കമരണങ്ങളും തടയാം. സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ, ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ, അങ്കണവാടികൾ, മറ്റു ഡിപ്പോകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതു സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.