ഹരിപ്പാട് : ദേശീയപാതയ്ക്കായി സ്ഥലമെടുക്കുമ്പോൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർക്കു ദേശീയപാത അതോറിറ്റി നൽകുന്ന പരമാവധി നഷ്ടപരിഹാരം 75,000 രൂപ. ഇതിൽ 50,000 രൂപ കടയിലെ സാധനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനാണ്. ബാക്കിത്തുക കച്ചവടക്കാർക്കുള്ള ഒറ്റത്തവണ നഷ്ടപരിഹാരവും. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇത്തരത്തിലാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയത്.

കച്ചവടക്കാർ വാടകച്ചീട്ട്, തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽനിന്നുള്ള ലൈസൻസ്, ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. കടയുടെ ഉടമതന്നെയാണു കച്ചവടം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഈയിനത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമോയെന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല.

വീട് പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഭവന പദ്ധതിപ്രകാരം 1.5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കും. സാധനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന് 50,000 രൂപയും. ഇതിനൊപ്പം കുടുംബത്തിന്റെ ജീവനോപാധികൾക്കു നഷ്ടമുണ്ടായാൽ പരമാവധി 36,000 രൂപകൂടി നൽകും. മൂന്ന് ഇനത്തിലായി 2,36,000 രൂപവരെ വീടു നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കു ലഭിക്കാം. ദേശീയപാതയ്ക്കു ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നത് നിമിത്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമുള്ളവർക്കുമാത്രാണ് ഈ ആനുകൂല്യം.

1956-ലെ ദേശീയപാതാ നിയമപ്രകാരമാണ് ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാനുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഭൂമിക്കും അതിലെ നിർമിതികൾ, മരങ്ങൾ, കൃഷി എന്നിവയ്ക്കുമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം 2013-ലെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ പ്രകാരമാണ്. ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഈയിനത്തിലെ നഷ്ടപരിഹാരങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശമുള്ളത്.

ഇതു പൂർണമായും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളിലെ പദ്ധതിബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളിൽ ചിലതു മാത്രമാണു ദേശീയപാതയ്ക്കുള്ള ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിൽ ബാധകമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലൊന്നു വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കു സഹായം നൽകുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് കച്ചവടക്കാർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം.

കളക്ടർ അധ്യക്ഷനായ 11 അംഗ കമ്മിറ്റിയാണു വീടിനും കടകൾക്കുമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നിർണയിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ ഇതിനുള്ള കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു സർക്കാർ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.