പാൻ സിനിമാസ്‌ (ATMO S 4K)

സ്‌ക്രീൻ 1: ​ബ്ലാക്ക്‌ കോഫി (മ) (12.40, 4.00, 6.50)സ്‌ക്രീൻ 2:​Tom & Jerry (E) (5.05 pm, 7.20 pm)സ്‌ക്രീൻ 3:​ഓപ്പറേഷൻ ജാവ (12.00, 3.50, 6.45)

ആലപ്പുഴ കൈരളി (AC) 2K 7.1

Res: www.keralafilms.gov.in​ബ്ലാക്ക്‌ കോഫി (11.00,2.15, 6.00)‌

ആലപ്പുഴ ശ്രീ (AC) 2K Tripple Beam 3D

Res: www.keralafilms.gov.in

​Tom & Jerry (11.15, 2.30, 6.15)‌

ആലപ്പുഴ സീതാസ്‌​സാജൻ ബേക്കറി (മ) (11.00,3.00, 6.15)പങ്കജ്: A/C (4K Digital Projection)

www.catchmyseat.com

ചക്ര (ത) (11.30,3.00,6.15)

bookmyshow.com

ആലപ്പുഴ റെയ്ബാൻ സിനി ഹൗസ്​ഓപ്പറേഷൻ ജാവ (11.00, 2.45, 6.15)ചേർത്തല ചിത്രാഞ്ജലി കോംപ്ലക്‌സ് DTS : PH:0478 2822645 കൈരളി ബ്ലാക്ക്‌ കോഫി (മ) (11.00, 2.15, 6.00)Res: www.keralafilms.gov.in

ശ്രീ

​ചക്ര (ത) (11.30,2.30, 6.30)

ചേർത്തല പാരഡൈസ്‌ (ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്)​ഓപ്പറേഷൻ ജാവ (മ) (11.30,2.30,6.00)‌

ഇ.വി.എം. സിനിമാസ്‌സ്റ്റുഡിയോ 1: ​മാസ്റ്റർ (11.00, 2.30, 6.00)‌സ്റ്റുഡിയോ 2: ​Tenet (E) (11.00, 2.30, 6.00 pm)‌സ്റ്റുഡിയോ 3: ​വെള്ളം (11.00, 2.30, 6.00)

എരമല്ലൂർ സാനിയ DTS, A/C

സ്‌ക്രീൻ 1:

​സാജൻ ബേക്കറി (മ) (11.00, 3.00, 6.00) സ്‌ക്രീൻ 2:

​ഓപ്പറേഷൻ ജാവ (മ) (11.00,3.00,6.00)‌