ഹരിപ്പാട് : പടിയിൽക്കടവ് ട്രാൻസ്‌ഫോർമറിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഒൻപതുമുതൽ അഞ്ചുവരെ.