ചേർത്തല : താലൂക്ക് ഓഫീസ് തയ്യാറാക്കിയ ചേർത്തല താലൂക്കുതല ദുരന്തനിവാരണ മാർഗരേഖ കളക്ടർ എ. അലക്സാണ്ടർ പ്രകാശനംചെയ്തു. മാർഗരേഖയുടെ കൈപ്പുസ്തകം തഹസിൽദാർ പി.ജി. രാജേന്ദ്രബാബു കളക്ടർക്കു കൈമാറി. ദുരന്തമുഖത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകീകരണം സംബന്ധിച്ച മാർഗരേഖയാണു പുറത്തിറക്കിയത്.

മാർഗരേഖയ്ക്കു മുന്നോടിയായി ദുരന്തനിവാരണത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലുള്ള 90 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു.

അടിയന്തരഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ട ക്യാമ്പുകളുടെ വിവരങ്ങളും ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ ക്യാമ്പിലും പ്രവേശിപ്പിക്കാവുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. താലൂക്കടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുന്ന ആദ്യ താലൂക്കാണ് ചേർത്തല.

ചടങ്ങിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സന്ധ്യാദേവി, ദുരന്തനിവാരണ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഷൈജു പി. ജേക്കബ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.