ആലപ്പുഴ : കോവിഡ് രോഗികളെ ആശുപത്രികളിലും സി.എഫ്.എൽ.ടി.സികളിലും എത്തിക്കാനായി ആംബുലൻസ് സേവനം ഒരുക്കി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ. ആംബുലൻസ് സേവനം വേണ്ടവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാം.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നമ്പർ: 9496220969.

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്

ആലാ: 9400240926, 8593900108, അമ്പലപ്പുഴവടക്ക്: 9847202190, അമ്പലപ്പുഴതെക്ക്: 7902243329, ആറാട്ടുപുഴ: 9207507501, അരൂക്കുറ്റി: 9072401101, അരൂർ: 8281096739, 8089790839, ആര്യാട്: 9174393723, ഭരണിക്കാവ്: 9961446643, ബുധനൂർ: 9061726291, ചമ്പക്കുളം: 9645559475, ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം: 7510210899, ചെന്നിത്തല: 9947797670, ചേപ്പാട്: 9447364926, ചെറിയനാട്: 9061527284, ചേർത്തലതെക്ക്: 9072453656, ചെറുതന: 9846333108, ചെട്ടിക്കുളങ്ങര: 8089188981, ചിങ്ങോലി: 7558961494, ചുനക്കര: 9544801108, ദേവികുളങ്ങര: 8714108108, എടത്വാ: 9497113108, എഴുപുന്ന: 7012666497, കടക്കരപ്പള്ളി: 9048835526, കണ്ടല്ലൂർ: 9567933173, കഞ്ഞിക്കുഴി: 7736212361, കാർത്തികപ്പള്ളി: 9745685677, 9072370108, കരുവാറ്റ: 9846333108, കോടംതുരുത്ത്: 9745651651, കൃഷ്ണപുരം: 9745497456, കുമാരപുരം: 9846333108, കുത്തിയതോട്: 9020100108, മണ്ണഞ്ചേരി: 9037786108, മാന്നാർ: 9747720907, മാരാരിക്കുളം വടക്ക്: 9072453656, മാരാരിക്കുളംതെക്ക്: 9946387828, താമരാക്കുളം: 9846377108, തെക്കേക്കര: 9747720907, 9656322323, മുഹമ്മ: 7510960996, മുളക്കുഴ: 8139021243, മുതുകുളം: 8590608108, മുട്ടാർ: 9037266789, നെടുമുടി: 9995374108, നൂറനാട്: 9400940108, പാലമേൽ: 9567086617, പള്ളിപ്പാട്: 9846816006, പാണാവള്ളി: 9072501101, പാണ്ടനാട്: 9947751009, പത്തിയൂർ: 8111923108, പട്ടണക്കാട്: 8301955767, പെരുമ്പളം: 9946994361, പുളിങ്കുന്ന്: 9495210740, പുലിയൂർ: 9633395633, പുന്നപ്രവടക്ക്: 9847911642, പുന്നപ്രതെക്ക്: 9895193608, രാമങ്കരി: 9037716108, തകഴി: 9847911642, തലവടി: 8281132999, തണ്ണീർമുക്കം: 9249918998, തഴക്കര: 7559017935, തിരുവൻവണ്ടൂർ: 8893431100, തൃക്കുന്നപ്പുഴ: 9072208108, 9846333108, തുറവൂർ: 8089830910, വള്ളികുന്നം: 9846801032, വയലാർ: 9747492861, വീയപുരം: 9447364926, വെളിയനാട്: 9744737249, വെണ്മണി 9562313147, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 7356463611.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

അമ്പലപ്പുഴ: 9847911642, ആര്യാട്: 8893509045, കഞ്ഞിക്കുഴി: 9072453656, ചമ്പക്കുളം: 9061810080, 9497113108, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി: 9072401101, പട്ടണക്കാട്: 7736212361, 9747831748, ഭരണിക്കാവ്: 9544801108, മാവേലിക്കര: 9747720907, മുതുകുളം: 7907180438, 8156986916, വെളിയനാട്: 9447566987, 8589056987, 9744737249, 9446816579, ഹരിപ്പാട്: 9072208108, 9846333108, 9961305831, 9895383831, 9061699111, ചെങ്ങന്നൂർ: 8139021243, 8281040136, 9497812848.

നഗരസഭ

ആലപ്പുഴ: 9037800768, 9446921294, ഹരിപ്പാട്: 8138001298, 8089991298, കായംകുളം: 8590608108, 8086764715, മാവേലിക്കര: 9847230774.