ആലപ്പുഴ : നഗരത്തിലെ 52 വാർഡുകളിലെ 50,000-ഓളം വരുന്ന വീടുകളിൽ എട്ടിനു മാസ് അണുനശീകരണയജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അണുനശീകരണ വസ്തുക്കളടങ്ങിയ പ്രത്യേക ആയുർവേദചൂർണം 6, 7 തീയതികളിലായി എല്ലാ വീടുകളിലും വിതരണംചെയ്യുകയും എട്ടിന് വൈകീട്ട് ധൂമസന്ധ്യയായി ആചരിക്കുകയും ചെയ്യും.

കോവിഡ് വിരുദ്ധ ബോധവത്കരണത്തിനായി 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി നഗരസഭ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ മത്സരം വിജയിപ്പിക്കാനും കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു. ജാഗ്രതാസമിതി പ്രവർത്തനം ഊർജിതപ്പെടുത്താനും ഹോമിയോ, ആയുർവേദ പ്രതിരോധമരുന്നു വിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു.

കോവിഡ് ബാധിതർക്കും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും ആവശ്യമായ മാനസികപിന്തുണ നൽകുന്നതിലേക്കായി നഗരസഭ ടെലി കൗൺസലിങ്‌ ഏർപ്പെടുത്തി. 854743 1610 എന്ന നമ്പരിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.