മുണ്ടൻകാവ് : കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ തൃച്ചിറ്റാറ്റ് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സപ്താഹം മാറ്റിവെച്ചു.