• സ്ഥിരമായി കായ്പിടിത്തമുള്ള, നനയില്ലെങ്കില്‍പ്പോലും 80 തേങ്ങയില്‍ കുറയാത്ത വാര്‍ഷിക വിളവ് തരുന്നത്
  • ഇരുപത് കൊല്ലത്തിലേറെ പ്രായമുള്ള തെങ്ങുകള്‍
  • തെങ്ങില്‍, വിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന 30 മുതല്‍ 40 വരെ തെങ്ങോലകള്‍ വേണം
  • നല്ല ബലവും വലിപ്പവും വരുന്ന ഓലകളുള്ള തെങ്ങ് നല്ലതാണ്
  • തെങ്ങിന്‍തടിയില്‍ ഉറപ്പായി പിടിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന 'മടല്‍' ഉണ്ടായിരിക്കണം
  • വര്‍ഷത്തില്‍ 12 കുല തേങ്ങയെങ്കിലുമുള്ള തെങ്ങ് 
  • ഇടത്തരം വലിപ്പവും ദീര്‍ഘാകൃതിയുമുള്ള തേങ്ങയുള്ള തെങ്ങായിരിക്കണം
  • പൊതിച്ച തേങ്ങകള്‍ക്ക് 600 ഗ്രാമില്‍ കുറയാത്ത തൂക്കം വേണം
  • തേങ്ങയൊന്നിന് 150 ഗ്രാമോ അതിലധികമോ കൊപ്രയുണ്ടായിരിക്കണം

content highlights: world coconut day 2021 how to select best qaulity seedlings of coconut