മണ്ണ് സാമ്പിള്‍ എടുക്കുന്ന രീതിമണ്ണിന്‍ ഗുണമറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രം മതി, വിത്തിടല്‍. ഇത്, എല്ലാ കര്‍ഷകരും കര്‍ക്കശമാക്കിയാല്‍, മണ്ണില്‍നിന്ന് ഇപ്പോള്‍ കിട്ടുന്നതിന്റെ  ഇരട്ടി വിളവ് ലഭിക്കും. ആവശ്യമില്ലാതെ, രാസവളം വാരിയിടുന്ന പ്രവണത ഇതിലൂടെ ഒഴിവാക്കി, പണം ലാഭിക്കാം. മണ്ണുപരിശോധനയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിരവധി സൗകര്യമാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പിന് പുറമേ, സംസ്ഥാന മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണസംരക്ഷണ വകുപ്പിനു കീഴിലും മണ്ണുപരിശോധനാ ലാബുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു. മണ്ണിന്റെ സമഗ്ര പരിശോധന വഴി മണ്ണിന്റെ സകല വിവരങ്ങളും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന 'മണ്ണാരോഗ്യകാര്‍ഡുകള്‍' മണ്ണുപര്യവേക്ഷണസംരക്ഷണവകുപ്പ് നല്‍കിവരുന്നുണ്ട്.  തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര സോയില്‍ അനലറ്റിക്കല്‍ ലാബ്, തൃശ്ശൂര്‍, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ റീജ്യണല്‍ സോയില്‍ അനലറ്റിക്കല്‍ ലാബുകള്‍, പത്തനംതിട്ട, കാസര്‍കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 'സോയില്‍ ആന്‍ഡ് പ്ലാന്റ് ഹെല്‍ത്ത് ക്ലിനിക്കുകള്‍', വയനാട്ടിലെ ഹൈടെക് ലാബ് എന്നിവയിലൂടെ മണ്ണുവിശകലന സാധ്യതകള്‍ ലഭ്യമാണ്. മണ്ണിന്റെ മഹത്ത്വമറിയാന്‍ 'സോയില്‍ മ്യൂസിയവും' തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്.  

മണ്ണു പരിശോധന നടത്തുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടകാര്യങ്ങള്‍ പലതാണ്.  ശരിയായി മണ്ണുസാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ച്, തണലില്‍ ഉണക്കി, ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്താണ് ലാബിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയയ്‌ക്കേണ്ടത്.


മണ്ണ് പരിശോധന വഴി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍, ശാസ്ത്രീയമായി വിനിയോഗിച്ചാല്‍, നല്ല വിളവും,  നല്ല വരുമാനവും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഉറപ്പാക്കാം.

സാമ്പിള്‍ ശേഖരിക്കുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍.

  • കൃഷിയിടത്തെ മുഴുവന്‍ പ്രതിനീധീകരിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സാമ്പിള്‍ ശേഖരിക്കണം.
  • കൃഷിയിടത്തില്‍, പലയിടത്തുനിന്നായി 1520 സ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണുശേഖരിച്ച് സാമ്പിള്‍ ശേഖരിക്കണം.
  • അടുത്തസമയത്ത്, രാസവളമോ ജൈവവളമോ ചേര്‍ത്ത ഭാഗം, മഴവെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കുന്ന ഭാഗം, ചതുപ്പ്, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി, ചാണകക്കുഴി, വലിയ വേരുള്ള ഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് മണ്ണ് ശേഖരിക്കാന്‍ പാടില്ല.
  • മണ്ണ് സാമ്പിള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍, തറഭാഗം വൃത്തിയാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ 'വി'  ആകൃതിയില്‍, മണ്‍വെട്ടിയുപയോഗിച്ച് മണ്ണ് ശേഖരിക്കണം.
  • സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യാന്‍  മണ്ണെടുക്കുന്നതിന് ഇരുമ്പായുധം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
  • വി ആകൃതിയില്‍ വെട്ടിയ ഭാഗത്ത് മുകള്‍ ഭാഗത്തെ, മണ്ണ് നീക്കിയശേഷം, നിശ്ചിത ആഴത്തില്‍ മണ്ണ് ചുരണ്ടി ശേഖരിക്കണം. ഒരിഞ്ച് വീതിയിലാണ് മണ്ണ് വെട്ടിയെടുക്കേണ്ടത്.

മണ്ണറിഞ്ഞ് വിത്തെറിയാം

  • ഹ്രസ്വകാല  വിളകള്‍, കൃഷിയിറക്കിവരുന്ന മണ്ണില്‍ ഒരടി താഴ്ചയില്‍ നിന്നും ദീര്‍ഘകാലവിളകള്‍ നട്ടിട്ടുള്ള മണ്ണില്‍ ഒന്നരയടി താഴ്ചയിലുമാണ് സാമ്പിള്‍ ശേഖരിക്കേണ്ടത്.
  • വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന മണ്ണ് സാമ്പിള്‍, ഒരു പോളിത്തീന്‍ ഷീറ്റിലോ, നല്ല  വൃത്തിയുള്ള തുണിയിലോ, വിരിച്ചശേഷം, മണ്ണിലെ കല്ല്, കളവിത്ത്, വേരിന്റെയംശം, ഇവ നീക്കിയിടണം.
  • സമചതുരത്തില്‍ മണ്ണ് സാമ്പിള്‍, നിരത്തി നാലാക്കി തിരിച്ച് എതിര്‍വശത്തുള്ള ഭാഗം നീക്കണം.  ഇങ്ങനെ പലപ്രാവശ്യം എതിര്‍ഭാഗം നീക്കി അരകിലോ മണ്ണുസാമ്പിള്‍ മാത്രം; തണലില്‍ ഉണക്കി, വിശദാംശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ കുറിപ്പോടെ ലാബുകളില്‍ നല്‍കിയാല്‍  മതി.

കര്‍ഷകന്റെ പേര്, വിലാസം, സര്‍വേനമ്പര്‍, വില്ലേജ്, സ്ഥല വിസ്തൃതി, ഇപ്പോള്‍ കൃഷിയിറക്കി വരുന്ന  വിളകളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്നിവ  എഴുതിയ  കുറിപ്പ് നിര്‍ബന്ധമാണ്.