അടുക്കളമുറ്റത്ത് വളര്‍ത്താന്‍ പറ്റുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സര്‍ക്കാര്‍ ഫാമുകളില്‍നിന്ന് മിതമായ നിരക്കില്‍ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടും. താറാവ്, ടര്‍ക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ലഭ്യമാണ്. മാത്രമല്ല മുട്ട, കോഴിവളം എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്.

വിശദവിവരങ്ങള്‍: 

1. റീജണല്‍ പൗള്‍ട്രിഫാം, കുടപ്പനക്കുന്ന്, തിരുവനന്തപുരം.  ഫോണ്‍: 0471 2730804 ഗ്രാമശ്രീ പുള്ളിക്കോഴികള്‍. മുട്ട: വര്‍ഷത്തില്‍ 180. വില: പൂവന്‍ എട്ടുരൂപ, പിട 20 രൂപ (ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ്).
2. ജില്ലാ ടര്‍ക്കിഫാം, കുരീപ്പുഴ, കൊല്ലം: 0474 2799222. ബെല്‍സില്‍ സ്മാള്‍ വൈറ്റ് ടര്‍ക്കി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഒരു മാസം പ്രായം. വില 140 രൂപ, ടര്‍ക്കിമുട്ട ഏഴുരൂപ.
3. സെന്‍ട്രല്‍ ഹാച്ചറി, ചെങ്ങന്നൂര്‍, ആലപ്പുഴ. 04792452277 ഗ്രാമലക്ഷ്മി കരിമ്പുള്ളിക്കോഴി മുട്ട വര്‍ഷത്തില്‍ 180 (ആസ്ട്രലോര്‍പ്, വൈറ്റ്‌ലഗോണ്‍ എന്‍, പി ഇനങ്ങളില്‍നിന്ന് വെറ്ററിനറി സര്‍വകലാശാല  വികസിപ്പിച്ചത്).  അതുല്യ (വൈറ്റ് ലഗോണ്‍, എന്‍, പി ഇനങ്ങളില്‍നിന്ന് വെറ്ററിനറി സര്‍വകലാശാല വികസിപ്പിച്ചത്) മുട്ട: 311. വില: പൂവന്‍  എട്ടുരൂപ, പിട 20 രൂപ  . കടക്‌നാഥ് മധ്യപ്രദേശ് കരിങ്കോഴി വില 30 രൂപ (ഒരുദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ്).   
4. താറാവ് വളര്‍ത്തല്‍കേന്ദ്രം, നിരണം, പത്തനംതിട്ട. 0469 2711898. ചാര, ചെമ്പല്ലി (കുട്ടനാടന്‍ താറാവുകള്‍) കുഞ്ഞ് 15 രൂപ ഒരുദിവസം പ്രായം. വിഗോവ (വിയറ്റ്‌നാം ഇറച്ചിത്താറാവുകള്‍) കുഞ്ഞ് 40 രൂപ  ഒരു ദിവസം പ്രായം, ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മുട്ട ആറുരൂപ. താറാവ് വളം  കിലോ 1.50 രൂപ.
5. റീജണല്‍ പൗള്‍ട്രിഫാം, മണര്‍ക്കാട്, കോട്ടയം. 04812373710 ഗ്രാമശ്രീ പുള്ളിക്കോഴികള്‍. മുട്ട180. അതുല്യ (വൈറ്റ്‌ലഗോണ്‍, എന്‍, പി  ഇനങ്ങളില്‍നിന്ന് വെറ്ററിനറി സര്‍വകലാശാല  വികസിപ്പിച്ചത്) മുട്ട 311. 
റോഡ് ഐലന്റ് റെഡ് മുട്ടക്കോഴികള്‍ മുട്ട 280. വില: പൂവന്‍ എട്ടുരൂപ, പിട 20രൂപ. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മുട്ട 80 രൂപ/കിലോ. 
6. ജില്ലാ പൗള്‍ട്രിഫാം, കോലാനി, ഇടുക്കി. 04862221138 ഗ്രാമശ്രീ പുള്ളിക്കോഴികള്‍. മുട്ട 180. വില: പൂവന്‍ എട്ടുരൂപ, പിട 20രൂപ 
7. റീജണല്‍ പൗള്‍ട്രിഫാം, കൂവപ്പടി, എറണാകുളം 04842523559 ഗ്രാമശ്രീ പുള്ളിക്കോഴികള്‍. മുട്ട 180. വില: പൂവന്‍ എട്ടുരൂപ, പിട 20രൂപ
8. റീജണല്‍ പൗള്‍ട്രിഫാം, മലമ്പുഴ, പാലക്കാട്. 04912815206 ഗ്രാമശ്രീ  പുള്ളിക്കോഴികള്‍. മുട്ട 180.  വില: പൂവന്‍ എട്ടുരൂപ, പിട 20രൂപ ഗ്രാമപ്രിയ (മുട്ടയിട്ട് തീര്‍ന്ന കോഴികള്‍) കിലോ 80 രൂപ. 
9. ജില്ലാ പൗള്‍ട്രിഫാം, ആതവനാട്, മലപ്പുറം: 7034402943 ഗ്രാമശ്രീ മുട്ട 180. വില  പൂവന്‍ എട്ടുരൂപ, പിട 20രൂപ   
10. റീജണല്‍ പൗള്‍ട്രിഫാം, ചാത്തമംഗലം, കോഴിക്കോട്  ഫോണ്‍ : 04952287481 ഗ്രാമശ്രീ പുള്ളിക്കോഴികള്‍. മുട്ട 180. വില  പൂവന്‍ എട്ടുരൂപ, പിട 20രൂപ   
11. റീജണല്‍ പൗള്‍ട്രിഫാം, മുണ്ടയാട്, കണ്ണൂര്‍: 04972721168 ഗ്രാമശ്രീ പുള്ളിക്കോഴികള്‍. മുട്ട 180.  വില: പൂവന്‍ എട്ടുരൂപ, പിട 20രൂപ.  ഗ്രാമപ്രിയ (മുട്ടയിട്ട് തീര്‍ന്ന കോഴികള്‍) കിലോ 80 രൂപ  കോഴിവളം 1.50 
12. വെറ്ററിനറി സര്‍വകലാശാല  മണ്ണുത്തി പൗള്‍ട്രിഫാം  04872371178, 2370117 ഗ്രാമശ്രീ, ഗ്രാമലക്ഷ്മി പൂവന്‍9 രൂപ, പിട27 രൂപ. അസില്‍ വര്‍ണക്കോഴികള്‍ 
13. തിരുവാഴാംകുന്ന് ഏവിയന്‍ സയന്‍സ് കോളേജ്  04924 208206  ഗ്രാമശ്രീ, സുവര്‍ണ (വൈറ്റ്‌ലഗോണ്‍: റോഡ്  ഐലന്‍ഡ് റെഡ്  മുട്ട 180. പൂവന്‍ഒമ്പതുരൂപ, പിട27 രൂപ. ബി.വി 380 (അഞ്ചാഴ്ച  പ്രായം) പിട 110 രൂപ (എട്ടാഴ്ച) പിട 170 രൂപ.