ട്രാവല്‍ ബ്ലോഗ്‌A Pilgrimage to my Shrine

Seena Joy

 

I have a personal shrine- well; I would like to call it so. Near to my hometown, a place which I feel like heaven; where everything is so serene and calm- yes, such is the beauty of the place that gives you the feeling that God himself dwells here. It's Wagamon, a small hill station situated on Western Ghats, in the Idukki District of Kerala.

My pilgrimage to Wagamon started during my childhood days. My father used to take me there, occasionally, for a mini vacation. I love Wagamon, especially during the monsoon. The greenery everywhere will be so fresh and the dews clinging on the shrubs looked like they were just formed from the tears of heaven. The dark clouds hovering over the whole landscape and the misty mountain winds, adds to the whole mystery. Even the route to this place fills us with awe with its huge mountains and deep ravines.

I have visited the place numerous times that I have lost count of it. It's like visiting your shrine or temple to unwind yourself and will be wondering, when asked how many times you have come here. Each time I come here this haven looks new and different. It's like the each fleeting moments in Nature that never comes again.

There are lots of places in Wagamon that will take your breath away. My favorite is the monastery and the areas linked with it. Anyone will shake their heads in agreement that this is a superb place for meditation and to setup a monastery; such is the quietness and serenity you will find there, that you feel that God Himself dwells there. Everything and everyone here, dwells in harmony with Nature. The green meadows and the pastoral farms in the mountain where the monastery is located, the tea gardens surrounding the landscape, the mellowed mountain streams and the cascading waterfalls in the rocky terrain, just re-kindles the primordial spirit in us. My first experience with Nature was here. Here, was the place that I first came to know about her and her mesmerizing beauty. Well, in fact, I first started to love solitude when I experienced Nature, here. This was the only thing that brought me real peace and calmness in my life- particularly, when among the maddening crowd and the stresses of life.

The monastery itself is a beautiful place. Many monks and nuns live here in peace. There is a place of worship adjoining to it. The next beautiful thing you can find here is the Indo-Swiss project dairy farms managed by the monastery. You can see huge cows here and an adjoining milk packing plant. The monastery has a beautiful garden too.

The place has an irrigation area adjoining the grazing area. This was the point where I first fell in love with Nature. The mesmerizing kiss of the breeze, the wailing melodies of the wind moving solemnly through the mountain harps, the chorus of the cicadas, the mingling notes of the stream in the canal, the cool touch of the misty meadows, the sweet scents of the flowery bed. Words just can't describe the feeling nor can a camera capture it. It can only be felt by a human heart.

Unfortunately, after the destruction of most of the pristine lands of this paradise by the reckless tourists who came here, the access to most of these areas, especially those near to the monastery, have been restricted, now. It's really sad to see the state of affairs now in Wagamon particularly for people like me who had been visiting the place like a holy shrine in different seasons, for years. Much of the tourists usually come here to booze and chill out, and one feel really pained to see that people could no longer appreciate the beauty of the place but destroy it with their reckless ways, polluting the environment, the soil, the water and even the calm and serenity here. No wonder, the monastery prohibited the entry of vehicles 2 kilometers from the monastery.
Go to Pages »
1| 2 |
Vote for this
(0%) (0 Votes)
TAGS:
WAGAMON  |  VAGAMON  |  IDUKKI  |  HILLSTATION 

അഭിപ്രായമെഴുതുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില വസ്തുതകള്‍:
അസഭ്യങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും പാടേ നിരസിക്കും. ഒന്നുകില്‍ ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലെങ്കില്‍ മലയാളത്തിലോ വേണം അഭിപ്രായം. മംഗ്ലീഷ് വേണ്ട. മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ അറിയാത്തവര്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മലയാളമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.
http://whos.amung.us/stats/readers/ufx72qy9661j/