ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍ - വിദേശം

Hiking in the Red Rock Country

ഠലഃ:േ അവെശവേമ ഞമവാമി / ജവീീേ:െ അഷശവേ അൃമ്ശിറ

 I love the heat… I love it that it doesn't snow around here… I love the spacious houses, the wide roads and the huge shopping malls.. that's life in Phoenix.. To top everything, Phoenix is perfectly located on the US map.. very accessible to scenic locales and cities that can all be reached in few hrs drive… There is nothing I would change about this place or my life here.

I have a set of amazing friends and the world's best hubby… all of who are enthusiastic about travelling, just like me. Every opportunity we get, we plan to get out and explore.. be it one of the nearby beach cities, our favorite Sin City or something more scenic like the mysterious Grand Canyon, the beautiful red rocks state of Utah, vineyards of New Mexico or even Peurto Peneasco in our neighboring Mexico. This fall, we wanted to pull off the 6 mile West Fork trail of the Oak Creek Canyon just outside Sedona.

Sedona is one of our year round favorites. Be it summer, winter, spring or fall, Sedona always has something to offer. The town is so beautiful and serene in its own way that it forms a popular destination not limited to local Arizonians. Sedona's main attraction is its stunning array of red sandstone formations, the Red Rocks of Sedona. The formations appear to glow in brilliant orange and red when illuminated by the rising or setting sun. The Red Rocks form a breathtaking backdrop for everything from spiritual pursuits to the hundreds of hiking and mountain biking trails.

I must shyly admit that recently most of us having hit 30 are trying to keep it young ;) One of our recent regulars have been hiking the Vetrady hill. This hill in the Scarlett Canyon neighborhood was christened by our friends after our family name.. After this, pulling off a 6 mile West Fork Trail did not seem impossible.

Our planning started when we read in the Arizona Highways magazine that 3rd week of October is peak time for fall colors in the Red Rock-Secret Mountain Wilderness around Sedona. Start, Camera, Action for each of our trips commence with a broadcast email to our adventurous buddies with a seed idea on the action coming up. In no time, we had the responses and we were 11 of us all set to venture into the West Fork trail.

Being Indians, we of course run on Indian Standard Time, which means our scheduled 5:30 AM trip actually kicked off at 7 AM. We settled into 2 vehicles, a 7 seater Highlander and a Volks Jetta. We had our own gala time on our drive up north; both cars in constant communication with each other, until the bunch of us in the highlander were hungry and wanted to break at a highway exit with food, which was much before Sedona. The Volks residents tried convincing us that we should break only at Sedona, but we were 7 and 7 always wins against 4 J We took a break at a regular pit stop point where we have access to a Starbucks, McD, Subway, KFC and a Burger King. Everyone eagerly went and grabbed their favorites, freshened up and excitedly returned to the car after happy tummies, to find the very first challenge of our trip; Highlander had a flat tire. It was a very welcome challenge for me, because one of the first times I impressed my hubby (then boyfriend), over 6 yrs ago is when I changed the tire of his Mitsubishi Eclipse. Anyways, back to our trip, it was team work, effectively displayed; 15 minutes and we were out of there on our way to Sedona.
Go to Pages »
1| 2 |
TAGS:
SEDONA  |  AMERICA  |  ARIZONA 

അഭിപ്രായമെഴുതുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില വസ്തുതകള്‍:
അസഭ്യങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും പാടേ നിരസിക്കും. ഒന്നുകില്‍ ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലെങ്കില്‍ മലയാളത്തിലോ വേണം അഭിപ്രായം. മംഗ്ലീഷ് വേണ്ട. മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ അറിയാത്തവര്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മലയാളമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.
http://whos.amung.us/stats/readers/ufx72qy9661j/