ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രമായ തിരുപ്പതിയിലേക്ക്, ഭക്തവത്സലനായ ബാലാജിയുടെ തിരുമുമ്പിലേക്ക് ഒരു തീര്‍ഥയാത്ര പതിനായിരങ്ങള്‍ ദിനവും വന്നൊഴിയുന്ന പൂര്‍വഘട്ടത്തിലെ സപ്തഗിരിനിരകള്‍ക്ക് ഏകാന്തമായ ഗാംഭീര്യമാണ് മുഖമുദ്ര. അനന്തമായ കാലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏഴു ശിരസ്സുകളുള്ള ശേഷനാഗത്തിന്റെ ഗഹനത. ആ ഗിരിശിരസ്സുകളിലെ ഏഴാമത്തെ ഗിരിയായ വെങ്കിടാദ്രിയാണ് ഭൂലോക വൈകുണ്ഡം. കാരണം അവിടെയാണ് ഭഗവാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍, സാക്ഷാല്‍ വെങ്കിടാചലപതിയായി ഭക്തര്‍ക്ക് കടാക്ഷം നല്‍കി വസിക്കുന്നത്. ഭക്ത പ്രിയനും ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയുമാണ് തിരുമലദേവന്‍. ഐശ്വര്യദായകനും. 2 തിരുപ്പതി നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം ....