ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ അങ്ങനെയാണ് - ഇവിടെ പലവട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അപരിചിതത്വമേ തോന്നില്ല. ചില മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിലും ചിരപരിചിതരാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും, ഇന്നലെ കണ്ട് പിരിഞ്ഞതുപോലെ. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ ചിരകാലം വിട്ടുപോകുകയില്ല, അടുപ്പത്തോടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഓര്‍ക്കുന്നത് ബുദ്ധഗയയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ്. പിടിച്ച് തൂങ്ങലും (രഹശിഴശിഴ) ആഗ്രഹങ്ങളും (റലശെൃല) ആണ് മനുഷ്യദു:ഖങ്ങള്‍ക്ക് നിദാനമെന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീബുദ്ധന്‍ - ഇതുരണ്ടും ഒഴിവാക്കിയാല്‍ (രഹശിഴശിഴ ഉം റലശെൃല ഉം) ജീവിതത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം (ുമശൈീി) നഷ്ടപ്പെടില്ലേ എന്ന് കവിസുഹൃത്ത്. ശരിയാണ്, സങ്കടങ്ങളില്‍ നിന്ന് മോചനം തേടണം എന്നുെ ....