ജിനചന്ദ്രന്‍ സ്മാരക മെഡിക്കല്‍കോളേജിന്

കല്പറ്റ: എം.കെ. ജിനചന്ദ്രന്‍ സ്മാരക ഗവ. മെഡിക്കല്‍കോളേജിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിലുണ്ടാകാവുന്ന ആവശ്യങ്ങളും പരിമിതികളും മുന്നില്‍ക്കണ്ടുള്ള

» Read more