കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആര്‍ച്ചറി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചു

പുല്പള്ളി: വീര പഴശ്ശിയുടെ മണ്ണില്‍ ഓര്‍മകള്‍ പുതുക്കി കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ആര്‍ച്ചറി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന് പുല്പള്ളി പഴശ്ശിരാജാ കോളേജില്‍

» Read more