താളൂരിനുവേണം ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും

അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തില്‍ കേരള-തമിഴ്‌നാട് അതിര്‍ത്തിപ്രദേശങ്ങള്‍ കാലങ്ങളായി അവഗണന നേരിടുകയാണ്. സഞ്ചാരപാതയില്‍ തുടങ്ങി ഇല്ലായ്മയുടെ കഥകള്‍ ഒരുപാട്

» Read more