കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്. വാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ചു

കല്പറ്റ : നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്. വാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ചു. എം.വി. ശ്രേയാംസ്!കുമാര്‍ എം.എല്‍.എ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ്.ജെ.എസ്.ആര്‍.വൈ. പദ്ധതി പ്രകാരം 53 ലക്ഷം

» Read more