വിവരാവകാശ ബോധവത്കരണവുമായി 'നേരറിവ്' നാടകം

കല്പറ്റ: വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച നാടകം-നേരറിവുകള്‍-ശ്രദ്ധേയമായി. കാസര്‍കോട് ഉദിന്തര്‍ ജ്വാല തിയേറ്റേഴ്‌സാണ്

» Read more