കര്‍ക്കടകത്തില്‍ ആദിവാസികള്‍ക്ക് രക്ഷയായി കുറുന്തോട്ടി

വെള്ളമുണ്ട: വറുതിയുടെ പഞ്ഞമാസത്തില്‍ അടുപ്പു പുകയാന്‍ കുറുന്തോട്ടിവേരുകള്‍ ശേഖരിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരുപറ്റം ആദിവാസികള്‍. കുടുംബത്തോടൊപ്പം രാവിലെ

» Read more