എട്ട് ദിക്ക് കൊടികള്‍ ഉയര്‍ന്നു; ഉത്സവ എഴുന്നള്ളിപ്പ് തുടങ്ങി

ഗുരുവായൂര്‍: ധ്വജദേവതകളെ സങ്കല്പിച്ച് എട്ട് ദിക്കുകളില്‍ വര്‍ണ്ണക്കൊടികള്‍ സ്ഥാപിച്ചതോടെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രൗഢിയാര്‍ന്ന ഉത്സവ എഴുന്നള്ളിപ്പ്

» Read more