ഓണപച്ചക്കറി- തട്ടകത്തിന് ഓണമുണ്ണാന്‍ തട്ടകകൃഷി സംഘത്തിന്റെ പച്ചക്കറി

ഗുരുവായൂര്‍: കഥകള്‍ ഏറെ വിളഞ്ഞ മണ്ണാണ് കോവിലന്റെ കണ്ടാണശ്ശേരി തട്ടകം. അവിടെ ഇപ്പോള്‍ ഓണത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികള്‍ വിളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും തട്ടകം

» Read more