വൈവിധ്യ കാഴ്ചയാകും പൂരപ്പന്തല്‍

തൃശ്ശൂര്‍: പൂരത്തിന് ദീപാലങ്കാരപ്രഭയേറ്റുന്ന പൂരപ്പന്തലുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം മുന്നേറുന്നത് വൈവിധ്യമുള്ള രൂപകല്പനകളിലൂടെ. വിഷുദിനത്തില്‍ കാല്‍നാട്ടിയ

» Read more