വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത - ഡോ. കെ.എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്‍

തൃശ്ശൂര്‍: ഭൂരിപക്ഷത്തോടും അധികാരത്തോടും വിയോജിക്കാനുള്ള മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയെന്ന്

» Read more