വിവാഹം

പനയമുട്ടം: പനയമുട്ടം കോട്ടവരമ്പ്‌ വീട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെയും വത്സലകുമാരിയുടെയും മകൻ രഞ്ജിത്തും (രഞ്ജു), പനയമുട്ടം കുഴിനട വരമ്പശ്ശേരി നിതിൻ ഭവനിൽ ആർ.രാജൻ പിള്ളയുടെയും ഉഷാകുമാരിയുടെയും മകൾ ദേവികാരാജും വിവാഹിതരായി.