നീറകത്തല ക്ഷേത്രം

Posted on: 23 Dec 2012അമരവിള: നീറകത്തല ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രത്തിലെ മണ്ഡലച്ചിറപ്പ് ഉത്സവം 26ന് സമാപിക്കും. 26ന് രാവിലെ പൊങ്കാല നടക്കും.

More News from Thiruvananthapuram