ടോള്‍ബൂത്തിരുന്ന മീഡിയന്‍ മാറ്റിയില്ല അമരവിള പാലത്തിലെ അപ്രോച്ച് റോഡ് അപകടക്കെണിയാകുന്നു

നെയ്യാറ്റിന്‍കര: അമരവിള പാലത്തിലെ ടോള്‍ ബൂത്ത് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടും ബൂത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മീഡിയന്‍ പൊളിച്ച് നീക്കുന്നില്ല.മീഡിയന്റെ ഇരുവശത്തുമായി

» Read more