പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമത്തിന്റെ 'കോലം' മാറി

എരിമാവു കോലങ്ങള്‍കൊണ്ട് അനന്തപുരിക്ക് തിലകക്കുറി വരച്ചിടുന്ന ഒരു അഗ്രഹാരത്തെരുവുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രവും സംസ്‌കാരവും തേരിലേറി നീങ്ങിയിരുന്ന പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമം എന്ന ആ രാജവീഥി ഇന്ന് 'കോലം' മാറി. പഴവങ്ങാടി തെരുവിന്റെ ഗതകാല ചിഹ്നങ്ങള്‍പോലും കച്ചവടത്തിന്റെ തിക്കിലും തിരക്കിലും...


( Page 1 of 1 )


MathrubhumiMatrimonial