മാനത്തും പൊന്നുരുളി നിറയെ-
    ത്തങ്കനാണ്യങ്ങൾ! വാരി-
ത്തൂകുംമേടപ്പുലരി, വിഷുസം-
    ക്രാന്തിയായ്ജ്ജീവിതത്തിൽ.
തീരാബാല്യപ്പുളകമണികൃഷ്-
    ണന്റെ തൃക്കിങ്ങിണിയ്ക്കൊ-
ത്താപാദം പൊന്നണിയുമഴകായ്
    മണ്ണിലെക്കർണികാരം!
കാണുന്നീലേ തിരികൾ തെളിയും
    പൊൻവിളക്കിൻ പ്രഭാതം?
കാവ്യഗ്രന്ഥം? പുതിയപുടവ-
    ച്ചന്തം? ആനന്ദകൃഷ്ണം?
ധന്യം ധാന്യം തനിമയരുളും-
    നാളികേരം തുടങ്ങി-
ത്തുല്യം തുല്യം മധുരഭരിതം
    മണ്ണിലെപ്പുണ്യമെല്ലാം?
പത്തായത്തിൻ നിറവു കുറയായ്
    കെന്നു, മുത്സാഹവിത്തും-
കൈക്കോട്ടുംകൊണ്ടമൃതവിജയോ-
    ന്മാദമാർജിക്കുകെന്നും
ഉച്ചസ്ഥം തൻ ശ്രുതിയിലരുമ-
    പ്പാട്ടുപാടുന്ന മേട-
പ്പക്ഷിക്കിന്നെൻ കവിതയിതു കൈ-
    നീട്ടമാമിഷ്ടദാനം!