ചെറുപൂരങ്ങളുടെ വരവ്

തൃശ്ശൂര്‍ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഘടകപൂരങ്ങള്‍ പൂരനഗരിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍. ഫോട്ടോ. ഫിലിപ് ജേക്കബ്‌

6may jp1.jpg

കണിമംഗലം 

 

6may jp2.jpg

കാരമുക്ക് 

 

6may jp3.jpg

ചെമ്പുക്കാവ്

 

6may jp4.jpg

പനമുക്കുംപള്ളി

 

6may jp5.jpg

ലാലൂര്‍

 

6may jp6.jpg

ചൂരക്കോട്ടുകാവ്‌

 

6may jp7.jpg

അയ്യന്തോള്‍

 

6may jp8.jpg

നെയ്തലക്കാവ്‌