ഹൃദ്രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചോദ്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായിരിക്കണം. ഗൗരവമര്‍ഹിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതല്ല.