താത്രിയെ അറിയാനൊരു യാത്ര

Photo: Manoj Neelakandan, Text: Anoop.G

MORE GALLERIES

താമരശ്ശേരി ചൊരം !!!
പഴമയുടെ പടയണി ചുവടുകള്‍ തേടി...
താത്രിയെ അറിയാനൊരു യാത്ര
മാപ്പിളരാമായണത്തിലെ ഇശല്‍ വഴികളില്‍ ...
മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത്...
വെള്ളിയാങ്കല്ലിന് ചുറ്റും..
മുറിവുണങ്ങാത്ത മാക്കം