ജനകീയാസൂത്രണം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളെ പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളാക്കി മാറ്റി; വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന്‍

ഇരവിപേരൂര്‍: അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും ജനകീയാസൂത്രണവും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളെ പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളാക്കി മാറ്റിയതായി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന്‍

» Read more