കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇരുട്ടടി; മഴ കഴിഞ്ഞ് കൊയ്ത പാടങ്ങളില്‍ വിളവ് പകുതിമാത്രം

തിരുവല്ല: മഴ കണ്ണീര്‍ പെയ്യിച്ച പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളില്‍ വിളവ് പകുതിമാത്രം. ഒരേക്കറില്‍ ശരാശരി 30 ക്വിന്റല്‍ നെല്ല് കിട്ടേണ്ടിടത്ത് 15 ക്വിന്റല്‍ നെല്ലാണ്

» Read more