ഞാവളില്‍കടവ് പദ്ധതി ജല അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍

പത്തിരിപ്പാല: മങ്കരയിലെ ഞാവളില്‍കടവ് പദ്ധതി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ളം നല്‍കണമെന്ന് ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. പദ്ധതിപ്രവര്‍ത്തനം

» Read more