കൂട്ടുപാത... അപകടപാത

പട്ടാമ്പി: പട്ടാമ്പി-പെരുമ്പിലാവ് സംസ്ഥാനപാതയില്‍ കൂട്ടുപാത ജങ്ഷന്‍വഴി കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ യാത്രക്കാരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടും. അപകടം കൂടാതെ കൂട്ടുപാത

» Read more