വേണം പട്ടാമ്പിക്കൊരു ട്രാഫിക് സ്‌റ്റേഷന്‍

പട്ടാമ്പി: പട്ടാമ്പിയിലെ പോലീസ് ട്രാഫിക് യൂണിറ്റ് പോലീസ്‌സ്‌റ്റേഷനായി ഉയര്‍ത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം. നിലവില്‍ വലിയ വാണിജ്യവ്യവസായ കേന്ദ്രമായ പട്ടാമ്പി

» Read more