കാറ്റുകൊണ്ട് മുട്ടപൊരിക്കാന്‍ പറ്റില്ല

ലെബനന്‍ പഴമൊഴി