ഹോര്‍ത്തൂസും മണിലാലും

ഹരിതഭൂപടം: കെ.എസ്.മണിലാലും ഹോര്‍ത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസിന്റെ രണ്ടാംപിറവിയും ജോസഫ് ആന്റണി മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് വില: 125 രൂപ...

മൃഗബലിയും അഹിംസയും

അമൃതവചനം മക്കളേ, ഈശ്വരപ്രീതിക്കായി മൃഗബലി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് ചില മക്കള്‍ അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി....

21-Dec-2014