പുസ്തകപരിചയം

ഇടതുപക്ഷവും കണ്ണൂര്‍ രാഷ്ട്രീയവും ഡോ: ടി. ശശിധരന്‍ മറ്റു ജില്ലകളില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ കണ്ണൂര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ...

കത്തുകള്‍

'കൊല്ലോരുന്തിയെ എനിക്കുമറിയാം' രാജേന്ദ്രന്‍ എടത്തുംകരയുടെ 'അതിരാണിപ്പൂവുകളുടെ അമ്മ' വാരാന്തപ്പതിപ്പ് കുറേക്കാലമായി...

ക്രൂരതയ്ക്ക് അന്ത്യംകുറിക്കുക

അമൃതവചനം മക്കളേ, ഇന്നു ലോകത്തില്‍ ഇത്രയധികം ക്രൂരകൃത്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പലരും അമ്മയോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്....

03-Sep-2015