അക്ഷരംപഠിക്കാത്തവര്‍ ആയുധമില്ലാത്ത പോരാളി

അറേബ്യ പഴമൊഴി