കൊച്ചി: ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി. ബാങ്ക് ആർ.ടി.ജി.എസ്., നെഫ്റ്റ് ഇടപാടുകൾക്കുള്ള നിരക്കുകൾ എടുത്തുകളഞ്ഞു. നവംബർ ഒന്നുമുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് ഇത്. അതേസമയം, ചെക്ക് ഇടപാടുകൾക്ക് അടുത്ത മാസം മുതൽ ചെലവേറും. 

സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടോ ശമ്പള അക്കൗണ്ടോ ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് ഓൺലൈനായുള്ള റിയൽ ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റിൽമെന്റ് (ആർ.ടി.ജി.എസ്.), നാഷണൽ ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്‌ഫർ (നെഫ്റ്റ്) എന്നിവ സൗജന്യമാക്കിയത്. എൻ.ആർ.ഐ. അക്കൗണ്ടുകൾക്കും സൗജന്യം ബാധകമാണ്. ബാങ്ക് ശാഖകളിലെത്തി നടത്തുന്ന ആർ.ടി.ജി.എസ്., നെഫ്റ്റ് ഇടപാടുകൾക്ക് തുടർന്നും ഫീസ് ഈടാക്കും. 

നേരത്തെ, 10,000 രൂപ വരെയുള്ള ഓൺലൈൻ നെഫ്റ്റ് ഇടപാടുകൾക്ക് 2.50 രൂപയാണ് ഫീസായി ഈടാക്കിയിരുന്നത്. 10,000 മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ളതിന് അഞ്ചു രൂപയും ഒരു ലക്ഷം മുതൽ രണ്ടു ലക്ഷം വരെയുള്ളതിന് 15 രൂപയും രണ്ടു ലക്ഷത്തിനു മേലെ 25 രൂപയുമായിരുന്നു ഫീസ്. 

രണ്ടു ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഓൺലൈൻ ആർ.ടി.ജി.എസ്. ഇടപാടുകൾക്ക് 25 രൂപയായിരുന്നു ഈടാക്കിയിരുന്നത്. അഞ്ചു ലക്ഷത്തിനു മേലെ ഇത് 50 രൂപയായിരുന്നു. 

ഇനിമുതൽ വർഷത്തിൽ ഒരു ചെക്ക് ബുക്ക് മാത്രമേ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 25 ലീഫുകളുള്ള ചെക്ക് ബുക്കായിരിക്കും ഇത്. നേരത്തെ ഇത്തരം രണ്ട് ചെക്ക് ബുക്കുകൾ സൗജന്യമായി ലഭിച്ചിരുന്നു. അധിക ചെക്ക് ബുക്ക് വേണ്ടവർക്ക് 25 ലീഫുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന് 75 രൂപ നൽകണം.അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് പണമില്ലാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ചെക്ക് മടങ്ങിയാൽ ഓരോ ചെക്കിനും 500 രൂപ വീതം പിഴ ചുമത്തും. നേരത്തെ ഇത് 350 രൂപയായിരുന്നു.