കൊച്ചി: കേരളം ആസ്ഥാനമായ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് നടപ്പ്‌ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ 210.15 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായമുണ്ടാക്കി. മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിലേതിനെക്കാൾ 25.61 ശതമാനം വർധന. മൊത്തം വരുമാനം 17.20 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2,653.20 കോടി രൂപയിലെത്തി. 

മൊത്തം ബിസിനസ് 22.74 ശതമാനം വർധനയോടെ 1,72,145.95 കോടി രൂപയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപം 18.13 ശതമാനം വർധിച്ച് 95,838.84 കോടിയിലെത്തിയപ്പോൾ വായ്പ 29.08 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ 76,307.11 കോടി രൂപയിലെത്തി.  

കറന്റ്, സേവിങ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപം 20.33 ശതമാനം വളർച്ചയോടെ 32,048.03 കോടി രൂപയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം നിക്ഷേപങ്ങളുടെ 33.44 ശതമാനം വരുമിത്. എൻ.ആർ.ഇ. നിക്ഷേപങ്ങൾ 37,370.46 കോടി രൂപയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 16.34 ശതമാനമാണ് വളർച്ച. റീട്ടെയിൽ വായ്പ 27.82 ശതമാനം വർധനയോടെ 22,226.73 കോടി രൂപയിലെത്തി. 1,867.94 കോടി രൂപയാണ് ജൂൺ 30-ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബാങ്കിന്റെ മൊത്തം കിട്ടാക്കടം. മൊത്തം വായ്പയുടെ 2.42 ശതമാനം വരുമിത്. അറ്റ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി 1.39 ശതമാനമാണ്.