കാവുംപുറം: കാളിയാല ഹൗസില്‍ കണക്കറായിയുടെ മകന്‍ സജീഷും മുതുതലയിലെ ഗുണിക്കാട്ടുപടി വേലായുധന്റെ മകള്‍ വിനിതയും വിവാഹിതരായി.