ഗ്രാമസഭാ യോഗം

Posted on: 23 Dec 2012



കൂട്ടിലങ്ങാടി: കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തില്‍ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോം പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളില്‍നിന്നും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍നിന്നും ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ 26ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്പായി സമര്‍പ്പിക്കണം.

പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭകള്‍ ഡിസംബര്‍ 29 മുതല്‍ ജനവരി 13 വരെയുള്ള തിയ്യതികളില്‍ ചേരും.

More News from Malappuram